انگلیسی
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

ابوالفضل قربانی                           

مرتبه علمی: استادیار پایه 9

پست الکترونیکی : dr.ghorbani@iaushab.ac.ir

 

کتاب ها

1)    قرباني ا. 1388 . مجموعه سوالات مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (علوم دامی)، انتشارات پردازش، چاپ دوم ( 4 جلد)

2)    اقبال سعيد ش.، قرباني ا.، مهمان نواز ي. 1387. كاربرد آمار زیستی  در علوم دامي، انتشارات عمیدی

3)    قرباني ا. 1383 . مجموعه سوالات مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (علوم دامی)، انتشارات پردازش، چاپ اول ( 2 جلد)

4)      Y Mehmannavaz, A Ghorbani. (2012). A chapter of Milk Production - Advanced Genetic Traits, Cellular Mechanism, Animal Management and Health book.  Intech publication.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.